Academic Calendar 2006 (old) » FACULTY MEMBERS » Engineering
print preview

Engineering

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MacDougall, J. W.

BSc, MSc, PhD Queen's; PEng ;

ELECTRICAL & COMPUTER /PROF EMER

Margaritis, A.

BASC Waterloo; FCIC, PEng ; MS, PhD University of California(Berkeley);

CHEMICAL & BIOCHEMICAL /PROF EMER

Martinuzzi, R.

BEng McGill; DRING LEHRSTUHL FØR STRÖMUNGSMECHANIK (LSTM), ÄT ERLANGEN Nürnberg; MSc Queen's; PEng ;

MECHANICAL & MATERIALS /RA PROF

McIsaac, K. A.

BASC Waterloo; MSc, PhD University of Pennsylvania;

ELECTRICAL & COMPUTER/ASST

Mequanint, K.

BSc, MSc, PhD Stellenbosch;

CHEMICAL & BIOCHEMICAL /ASST

Miller, C. A.

BE, ME University of Auckland; PhD UWO;

CIVIL & ENVIRONMENTAL/ASST

Mitchell, J. P.

BSc, PhD UK;

CHEMICAL & BIOCHEMICAL/R A PROF

Moallem, M.

BSc Shiraz-Iran; MSc Sharif-Iran; PEng ; PhD Concordia;

ELECTRICAL & COMPUTER/ASST

Moore, I. D.

BE, PhD Sydney; PEng ;

CIVIL & ENVIRONMENTAL/R A PROF

Moschopoulos, G.

BEng, MASc, PhD Concordia; PEng ;

ELECTRICAL & COMPUTER /ASSOC

Academic Calendar 2006 (old) » FACULTY MEMBERS » Engineering